آموزش پنتاگو

آموزش سریع و آسان پنتاگو

 

شروع بازي:

بازي با صفحه خالي شروع ميشود و بازيكنان رنگ مهره خود را انتخاب مي كنند.
در اين آموزش چهار صفحه را نام گذاري كرده ايم كه در شكل مي بينيم.

هدف بازي:

هدف اين است كه قبل از رقيبتان پنج مهره خود را در يك رديف افقي ، عمودي يا اريب قرار دهيد.

روش بازي:

هر بازيكن يك مهره در صفحه قرار مي دهد و مهره تيره بازي را شروع مي كند و همزمان يكي از صغحه ها را به دلخواه ۹۰ درجه در جهت يا خلاف عقربه ساعت مي چرخاند.

هر دو بازيكن سه مهره گذاشته انداما هنوز حركت صفحه تاثيري در بازي ندارد و اصطلاحا حركت صفحه خنثي است.

قرمز مهره خود را در مكان مشخص قرار مي دهد. قرمز سه مهره خود را بر روي صفحه ۱ رديف كرده و اگر سياه حركت را خنثي نكند قرمز در حركت بعد پنج مهره را رديف مي كند.

سياه با قرار دادن مهره و چرخش صفحه ۲ تهديد را موقتا خنثي ميكند.

قرمز مهره را در صفخه ۳ قرار ميدهد و انرا مي چرخاند.

سياه با قرار دادن مهره در صفحه ۳ و چرخاندن صفحه ۱ تهديد را خنثي مي كند.

 

قرمز با قرار دادن مهره در صفخه ۲ و جرخاندن برنه بازي مي شود.

 

شكل زير تصوير نهايي بازي است.